תקנון הרכישה באתר\באפליקציה


התקנון הינו בין חברת וודאפ בע”מ שהינה הבעלים של האתר ושל תוכנת LYNCPIX לצלמים מקצועיים, לבין רוכש המוצר או השירות. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

כללי

 1. האתר והאפליקציה נמצאים בבעלות חברת וודאפ בע”מ, להלן בעלי האתר, ומנוהל על ידו.
 2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
 5. גלישה באתר, באפליקציה ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בהם, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר ובאפליקציה אילו ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 7. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
 8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מוצרים ואספקתם

 1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.
 2. בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.
 3. במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.
 4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף ו\או המזמין תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
 5. בעל האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב או לנקודת איסוף.
 6. במקרה של רכישת מוצר אשר מתקבל בצורה אלקטרונית דרך רשת האינטרנט, ידאג בעל האתר לאפשר קישורית לשרת, דרכה ניתן יהיה לבצע הורדה (דאונלוד) של המוצר.
 7. בעל האתר והאפליקציה לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  3. כל סיבה שאינה בשליטת בעל האתר.
 8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעל האתר יהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 9. בעל האתר איננו מתחייב לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי בארץ. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.

אופן ההשתתפות

 1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 3. הרכישה אפשרית באמצעות כרטיס אשראי.
 4. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה בעל האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.

ביטול עסקה

 1. ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.
 2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
 3. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.
 4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
 5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
  1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
  2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ’'ה-1995.
  3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
  4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
 6. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
 7. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
 8. הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר שבוצעה בו הרכבה מיוחדת, אלא באישור מראש.
 9. הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר בהזמנה מיוחדת.
 10. הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר אשר מעצם טיבו, ניתן להקלטה, שעתוק ושכפול ו/או כאשר אריזתו המקורית נפתחה ו/או נפגעה.
 11. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 12. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ביטול מכירות מצד בעל האתר

 1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אחריות מוגבלת

 1. כל המוצרים והשירותים המוצעים למשתמש לרכישה באתר הינם כפי שהם.
 2. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למשתמש כי יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המראה במציאות.
 3. חלק מהמוצרים המפורסמים באתר, לא נוסו ולא נבדקו על ידי וודאפ, ועל המשתמש חלה האחריות לוודא את התאמת המוצר לצרכיו ו/או להתייעץ עם מומחה רלוונטי. וודאפ לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 4. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על היצרן/נותן השרות.
 5. באתר מתפרסם מידע מגוון הכולל ידיעות, ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. וודאפ משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע, אך אינה אחראית לתוכנו של המידע, לטעויות, שיבושים, אי דיוקים וכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
 6. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שוודאפ בע”מ אינה אחראית לכל שימוש שייעשה, בין במישרין בין בעקיפין, במוצרים ו/או בשירותים שיסופקו באמצעות וודאפ וכי הוא יהא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שייעשה בהם.
 7. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שוודאפ בע”מ פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה שיתפרסם באתר מידע ו/או קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים כדוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיו"ב. וודאפ בע”מ ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
וודאפ בע”מ אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. וודאפ בע”מ לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או נזק, ישיר או עקיף, מכל מין וסוג, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, במידע המתפרסם בו ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ו/או חדירה למחשבים, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. הגנת הפרטיות

אבטחה ופרטיות

 1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל: info@lyncpix.com
 2. 2. ניתן גם לשלוח פניה בדואר רגיל לפי הפרטים הבאים: וודאפ בע”מ רמת גן